THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Học nhanh bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức thông dụng nhất 

06/01/2023 | Lượt xem: 471

Trong tiếng Đức phần lớn các động từ là động từ có quy tắc, tuy nhiên vẫn có các động từ không chia theo nguyên tắc thông thường. Với những động từ đặc biệt này, chúng ta chỉ còn cách là ghi nhớ. Bài viết này S20 sẽ giới thiệu cho các bạn bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức thông dụng nhất.

 

I. Cách chia động từ trong tiếng Đức

 

cach-chia-dong-tu-trong-tieng-duc
Cách chia động từ trong tiếng Đức

 

1. Chia động từ

  • Động từ trong tiếng Đức sẽ được chia theo các ngôi trong giao tiếp và các thì như sau:

Hiện tại (Präsens)

Quá khứ (Perfekt & Präteritum)

Quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt)

Tương lai 1 (Futur 1)

Tương lai 2 (Futur 2)

  • Để chia động từ đúng, bạn cần hiểu về cấu tạo của nó. Động từ trong tiếng Đức ở dạng nguyên thể (Infinitiv) được cấu tạo từ 2 phần: gốc động từ (Verbstamm) và đuôi động từ (Endung)

Ví dụ: động từ legen có cấu tạo như sau: legen, Verbstamm (leg-), Endung (-en)

 

2. Quy tắc chia động từ

2.1. Động từ có quy tắc

Có 3 loại đuôi động từ phổ biến : -en, -eln, -ern

 

a. Đuôi -en

Khi chia các động từ có quy tắc, trước hết bạn bỏ đuôi động từ (Endung), chỉ giữ lại gốc động từ (Verbstamm) rồi thêm các yếu tố cố định đi kèm như trong bảng.

    stehen sagen schreiben
ich e stehe sage schreibe
du st stehst sagst schreibst
er/sie/es t steht sagt schreibt
wir (giữ nguyên Inf) stehen sagen schreiben
ihr t steht sagt  schreibt
sie (giữ nguyên Inf) stehen sagen schreiben
Sie (giữ nguyên Inf) stehen sagen schreiben

 

Ví dụ: Ich schreibe ein Drama.

           Er schreibt einen Roman.

 

b. Đuôi -eln

Ví dụ: sammeln, lächeln, klingeln

Các động từ thuộc nhóm này khi chia bạn chỉ bỏ “ n “ đi rồi thêm các đuôi mới theo từng ngôi (như bảng trên). Riêng ngôi ich bạn bỏ -e trong Verbstamm đi, còn lại chia như bình thường.

sammeln lächeln klingeln
ich sammle lächle klingle
du sammelst lächelst klingelst
er/sie/es sammelt lächelt klingelt
wir sammeln lächeln klingen
ihr sammelt lächelt klingelt
sie sammeln lächeln klingen
Sie sammeln lächeln klingeln

 

d. Đuôi -ern

Các động từ thuộc nhóm này khi chia bạn chỉ bỏ “ n “ đi rồi thêm các đuôi mới     cho từng ngôi.

Ví dụ: erinnern, verbessern, ändern 

erinnern verbessern ändern
ich erinnere verbessere ändere
du erinnerst verbesserst änderst
er/sie/es erinnert verbessert ändert
wir erinnern verbessern ändern
ihr erinnert verbessert ändert
sie erinnern verbessern ändern
Sie erinnern verbessern ändern

 

e. Chú ý
  • Động từ kết thúc bằng -s, -ß, -x, -z, ss

Ví dụ: reisen, heißen, mixen, reizen, küssen

Các động từ trong nhóm này, khi chia theo ngôi du sẽ không thêm -st mà chỉ thêm -t, còn đối với các ngôi khác bạn chia theo quy tắc bình thường.

reisen heißen mixen
ich reise heiße mixe
du reist heißt mixt
er/sie/es reist heißt mixt
wir reisen heißen mixen
ihr reist heißt mixt
sie reisen heißen mixen
Sie reisen heißen mixen

 

  • Động từ kết thúc bằng –t, –d, –m, –n 

Ví dụ: arbeiten, finden, atmen, rechnen

Hầu hết các động từ trong nhóm này, khi chia theo ngôi du, er/sie/es, ihr, trước hết bạn thêm -e rồi sau đó chia như bình thường.

arbeiten finden atmen
ich arbeite finde atme
du arbeitest findest atmet
er/sie/es arbeitet findet atmet
wir arbeiten finden atmen
ihr arbeitet findet atmet
sie arbeiten finden atmen
Sie arbeiten finden atmen

 

2.2. Động từ bất quy tắc 

a. Động từ có nguyên âm “a” khi chia biến đổi thành “ä” ở các ngôi du, er/sie/es.

Ví dụ: schlafen, fahren…

schlafen fahren
ich schlafe fahre
du schläfst fährst
er/sie/es schläft fährt
wir schlafen fahren
ihr schlaft fahrt
sie schlafen fahren
Sie schlafen fahren

 

b. Động từ có nguyên âm “e “ khi chia biến đổi thành “i” ở các ngôi du, er/sie/es.

Ví dụ: essen, sprechen, treffen…

essen sprechen treffen
ich esse spreche treffe
du isst sprichst triffst
er/sie/es isst spricht trifft
wir essen sprechen treffen
ihr esst sprecht trefft
sie essen sprechen treffen
Sie essen sprechen treffen

 

c. Động từ có nguyên âm “e” khi chia biến đổi thành “ie” ở các ngôi du, er/sie/es.

Ví dụ: lesen, sehen …

lesen sehen
ich lese sehe
du liest siehst
er/sie/es liest sieht
wir lesen sehen
ihr lest seht
sie lesen sehen
Sie lesen sehen

 

2.3. Động từ hoàn toàn không có quy tắc

Động từ khuyết thiếu (Modalverben): können, müssen, mögen, sollen, wollen, dürfen

Trợ động từ (Hilfsverben): sein, haben, werden

sein haben werden
ich bin habe werde
du bist hast wirst
er/sie/es ist hat wird
wir sind haben werden
ihr seid habt werdet
sie sind haben werden
Sie sind haben werden

 

Động từ đặc biệt: wissen, nehmen 

wissen nehmen
ich weiß nehme
du weißt nimmst
er/sie/es weiß nimmt
wir wissen nehmen
ihr wisst nehmt
sie wissen nehmen
Sie wissen nehmen

 

II. Những động từ bất quy tắc thường gặp

Infinitiv Präsens

(er/sie/es)

Präteritum Partizip II Bedeutung
backen bäckt backte/buk hat gebacken nướng (bánh)
befehlen befiehlt befahl hat befohlen ra lệnh
beginnen beginnt begann hat begonnen  bắt đầu
beißen beißt biss hat gebissen   cắn
bergen birgt barg hat geborgen  giấu diếm, che đậy
biegen biegt bog hat gebogen uốn cong
bieten bieten bot hat geboten đề nghị
binden bindet band hat gebunden  cột lại, buộc lại
bitten bittet bat hat gebeten       xin, yêu cầu
blasen  bläst blies hat geblasen thổi
bleiben bleibt blieb ist geblieben  ở lại
braten brät briet hat gebraten  chiên rán
brechen bricht brach hat gebrochen  bẻ gãy, gấp lại
brennen brennt brannte        hat gebrannt cháy
bringen bringt brachte hat gebracht đem đến, đem lại
denken denkt dachte hat gedacht nghĩ
dreschen drischt drosch hat gedroschen  tuốt lúa
dringen dringt drang   ist gedrungen chen lấn
dürfen darf durfte  hat gedurft cho phép
empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen đề nghị 
erschrecken erschreckt erschrak hat erschrocken  gây sợ hãi
essen   isst aß    hat gegessen  ăn
erwägen erwägt erwog  hat erwogen cân nhắc
fahren  fährt fuhr ist gefahren  lái xe
fallen   fällt fiel   ist gefallen  rơi, ngã
fangen fängt fing hat gefangen  bắt lấy
finden findet fand hat gefunden  tìm thấy
fliegen fliegt flog ist geflogen bay
fliehen flieht floh ist geflohen bỏ trốn
fließen fließt floss ist geflossen chảy, trôi
fressen frisst fraß hat gefressen ăn, đớp (thú vật)
frieren friert fror ist gefroren lạnh cóng
gären gärt gor hat gegoren lên men
gebären gebärt gebar hat geboren sinh đẻ
geben gibt gab hat gegeben  cho, tặng
gedeihen gedeiht gedieh hat gediehen nảy nở, phát triển
gehen geht ging ist gegangen đi
gelingen gelingt gelang ist gelungen  thu được
gelten gilt galt hat gegolten có hiệu lực, ảnh hưởng
genesen genest genas ist genesen khỏi bệnh, bình phục
genießen genießt genoss hat genossen thưởng thức
geschehen geschieht geschah hat geschehen  xảy ra
gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen  thắng
gießen gießt goss hat gegossen  tưới
gleichen gleicht glich hat geglichen  giống nhau
gleiten gleitet glitt hat/ist geglitten  trượt
graben gräbt grub hat gegraben  đào bới
greifen greift griff hat gegriffen cầm, nắm
haben hat hatte hat gehabt 
halten  hält hielt hat gehalten giữ chặt, nắm chặt
hängen hängt hing hat gehangen treo
hauen haut haute hat gehauen  đốn, hạ
heben hebt hob hat gehoben nâng lên 
heißen heißt hieß hat geheißen gọi tên
helfen  hilft half hat geholfen  giúp đỡ
kennen kennt kannte hat gekannt biết
klingen klingt klang hat geklungen  kêu lên
kneifen kneift kniff hat gekniffen kẹp
kommen kommt kam ist gekommen  đến
können kann konnte hat gekonnt  có thể
kriechen kriecht kroch ist gekrochen bò, trườn
laden lädt lud hat geladen  chất lên 
lassen lässt ließ hat gelassen cho phép
laufen lauft lief ist gelaufen chạy
leiden leidet litt hat gelitten chịu đau
leihen leiht lieh hat  geliehen cho mượn
lesen liest las hat  gelesen đọc
liegen liegt lag hat  gelegen  nằm
lügen lügt log hat  gelogen nói dối
meiden meidet mied hat  gemieden tránh khỏi
messen misst maß hat  gemessen đo lường
misslingen misslingt misslang ist misslungen  thất lạc
mögen mag mochte hat  gemocht thích
müssen muss musste hat  gemusst  phải
nehmen nimmt nahm   hat  genommen  cầm, nắm
nennen nennt nannte hat  genannt gọi tên
pfeifen pfeift pfiff hat  gepfiffen huýt sáo
preisen preist pries hat  gepriesen ca ngợi
quellen quillt quoll ist gequollen chảy ra
raten rät riet hat  geraten  khuyên
reiben reibt rieb hat  gerieben  cọ xát
reißen reißt riss ist gerissen xé rách
reiten reitet ritt hat/ist geritten  cưỡi
rennen rennt rannte  ist gerannt chạy
riechen riecht roch hat  gerochen  ngửi thấy
ringen ringt rang hat gerungen  vật lộn
rinnen rinnt rann ist geronnen  chảy rỉ
rufen ruft rief hat gerufen gọi
saufen  säuft soff hat gesoffen  uống ừng ực
schaffen schafft schuf   hat geschaffen làm xong việc
scheiden scheidet schied ist geschieden tách ra
scheinen scheint schien hat geschienen chiếu sáng
schelten schilt schalt hat gescholten  trách móc
scheren schert schor hat geschoren  cắt
schieben schiebt schob hat geschoben  đẩy, xô
schießen schießt schoss ist geschossen bắn súng
schinden schindet schindete hat geschunden  hành hạ
schlafen schläft schlief hat geschlafen  ngủ
schlagen schlägt schlug  hat geschlagen  đánh, đập
schleichen schleicht schlich ist geschlichen  đi rón rén
schleifen schleift schliff ist geschliffen  kéo lê
schließen schließt schloss hat geschlossen  đóng lại
schlingen schlingt schlang hat geschlungen  nuốt chửng
schmeißen schmeißt schmiss hat geschmissen ném
schmelzen schmilzt schmolz ist geschmolzen nấu chảy
schneiden schneidet schnitt hat geschnitten cắt
schreiben schreibt schrieb hat geschrieben  viết
schreien schreit schrie hat geschrien la hét
schreiten schreitet schritt  ist geschritten bước đi trịnh trọng
schweigen   schweigt schwieg hat geschwiegen im lặng
schwellen schwillt schwoll ist geschwollen sưng lên
schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen   bơi lội
schwinden schwindet schwand ist geschwunden  giảm bớt
schwingen schwingt schwang hat geschwungen lắc lư
schwören schwört schwor hat eschworen thề thốt
sehen   sieht sah   hat gesehen nhìn thấy
sein  ist war  ist gewesen thì, là, ở
singen  singt sang hat gesungen hát
sinken  sinkt sank ist gesunken chìm xuống
sinnen  sinnt sann hat gesonnen suy nghĩ
sitzen   sitzt saß   hat gesessen  ngồi
sollen  soll sollte hat gesollt nên
speien  speit spie hat gespien  phun
spinnen spinnt spann hat gesponnen giăng tơ
sprechen spricht sprach hat gesprochen nói
sprießen sprießt spross  ist gesprossen  nảy mầm
springen springt sprang ist gesprungen nhảy
stechen        sticht stach hat gestochen đâm, chích
stehen  steht stand hat gestanden  đứng
stehlen stiehlt stahl hat gestohlen ăn trộm 
steigen steigt stieg ist gestiegen tăng
sterben stirbt starb ist gestorben  chết
streichen streicht strich ist gestrichen gạch bỏ
streiten streitet stritt hat gestritten cãi vả
tragen trägt trug hat getragen mang
treffen trifft traf hat getroffen  gặp
treiben treibt trieb hat getrieben bắt, lùa
treten   tritt trat hat/ist getreten bước lên
trinken trinkt trank hat getrunken uống
trügen  trügt trog  hat getrogen đánh lừa
tun   tut tat hat getan làm
verderben verdirbt verdarb ist verdorben làm hư, làm hỏng
vergessen vergisst vergaß hat vergessen quên
verlieren verliert verlor  hat verloren mất
wachsen wächst wuchs  ist gewachsen lớn lên
waschen wäscht wusch  hat gewaschen giặt, rửa
weichen weicht wich ist gewichen làm mềm
weisen weist wies hat gewiesen chỉ dẫn
werben wirbt warb hat geworben  quảng cáo
werden werdet wurde ist geworden  trở nên, trở thành
werfen wirft warf hat geworfen ném
wiegen wiegt wog hat gewogen  nặng, cân
wissen weiß wusste hat gewusst  biết
wollen will wollte  hat gewollt  muốn
wringen wringt wrang  hat gewrungen  vắt
ziehen zieht zog  hat/ist gezogen kéo
zwingen zwingt zwang hat gezwungen  bắt buộc, ép buộc

 

Thật khó để trong 1-2 ngày, bạn có thể học thuộc bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức “không hề dễ xơi” này. Vì vậy, mẹo nhỏ dành cho bạn là hãy chia nhỏ mục tiêu số từ cần học cho từng ngày. Học tập kiên nhẫn, đều đặn, ôn luyện thường xuyên, bạn sẽ thấy sự khác biệt đấy!

S20 chúc các bạn học tốt! Theo dõi Fanpage tiếng Đức để học thêm vô vàn kiến thức tiếng Đức thú vị nhé.

 

Xem thêm

>> Mách bạn cách giới thiệu gia đình bằng tiếng Đức

>> Lộ trình và mẹo hữu ích để lấy bằng A1 tiếng Đức

>> Download đề thi tiếng Đức A2 & so sánh kỳ thi ECL và Goethe

Bài viết Liên quan