CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG HỌC PHÍ

Điều 1: Học viên có nghĩa vụ hoàn thành việc đóng học phí đúng hạn sau khi nhận được thông báo đóng học phí.

Điều 2: Đối với khóa học kèm theo nhu cầu riêng, việc sắp xếp lớp học chỉ được tiến hành sau khi học viên hoàn thành việc đóng học phí theo hạn đã thông báo.

Điều 3: Trung tâm không chấp nhận bất cứ khoản đặt cọc nào để gia hạn thời gian thực hiện việc đóng học phí. Trong trường hợp học viên có nhu cầu hỗ trợ gia hạn thời gian đóng học phí, học viên cần liên lạc với trung tâm trước thời hạn đóng học phí để được hướng dẫn thủ tục xin gia hạn.

Điều 4: Học viên thực hiện việc đóng học phí bằng các hình thức sau:

Điều 5: Quy trình thực hiện việc đóng học phí:

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Điều 1: Quy định về những trường hợp được xét hoàn trả

Điều 2: Quy định về thời gian xét hoàn trả học phí

Điều 3: Quy trình thực hiện việc hoàn trả học phí

CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ BẢO LƯU HỌC PHÍ

Điều 1: Quy định về bảo lưu học phí                                                

Điều 2: Quy trình thực hiện việc bảo lưu học phí

CHƯƠNG IV: QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG HỌC PHÍ