Hỏi & đáp

Hỏi & đáp

avatar

S20

Xem hồ sơ
Câu hỏi Tiếng Hàn THPT
Tiếng Hàn
Phổ thông
Nội dung câu hỏi

0 lượt thích

avatar

S20

Xem hồ sơ
Câu hỏi Tiếng Đức THPT
Tiếng Đức
THPT
Đây là nội dung tôi muốn hỏi

0 lượt thích

avatar

Uy Dinh

Xem hồ sơ
Câu hỏi Tiếng Anh THPT
Tiếng Anh
IELTS
Choose the word that has the underlined part pronounced differently: a. Street b. Tree c. Three d. Engineer

0 lượt thích

avatar

Uy Dinh

Xem hồ sơ
Câu hỏi Tiếng Anh THPT
Tiếng Anh
THPT
Choose the word that has the underlined part pronounced differently: a. Street b. Tree c. Three d. Engineer

0 lượt thích