THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Trọn bộ từ vựng tiếng Đức về cơ thể người chi tiết nhất

11/01/2023 | Lượt xem: 306

Từ vựng tiếng Đức về cơ thể người là nhóm từ vựng cơ bản thường xuyên hiện trong các đề thi đọc và viết khi thi lấy chứng chỉ của học viên. Ôn luyện chắc chắn và kỹ càng phần này sẽ tăng cơ hội được điểm cao cho bạn trong kỳ thi sắp tới. Cùng S20 học những từ vựng bổ ích này nha!

 

tong-hop-tu-vung-tiend-duc-ve-co-thr-nguoi
Tổng hợp từ vựng tiếng Đức về cơ thể người

 

 

I. Từ vựng tiếng Đức về cơ thể người

 

1. Từ vựng tiếng Đức về THÂN THỂ

 

tu-vung-tieng-duc-ve-than-the
Từ vựng tiếng Đức về thân thể

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Körper, – Kör·per

[ˈkœʁpɐ]

cơ thể
der Kopf,

die Köpfe

[kɔp͡f] đầu
die Schulter, -n Schul·ter 

 [ˈʃʊltɐ]

vai
der Rücken, – Rü·cken 

 [ˈʁʏkn̩]

lưng
der Hals,

die Hälse

[hals] cổ
das Genick, -e

(meist Sg)

≈ der Nacken, –

Ge·nick 

 [ɡəˈnɪk]

Na·cken

[ˈnakn̩]

gáy
die Achselhöhle, -n Ach·sel·höh·le

[ˈaksl̩ˌhøːlə]

nách
die Brust,

die Brüste

[bʁʊst] ngực
die Brustwarze, -n Brust·war·ze

[ˈbʁʊstˌvaʁt͡sə]

nhũ hoa, núm vú
die Taille, -n Tail·le

 [ˈtaljə]

eo
die Hüfte, -n Hüf·te 

[ˈhʏftə]

hông
das Gesäß, -e Ge·säß 

[ɡəˈzɛːs]

mông
das Haar, -e [haːɐ̯] tóc
der Bauch,

die Bäuche

[baʊ̯x] bụng
der Nabel, – Na·bel 

 [ˈnaːbl̩]

lỗ rốn
die Haut,

die Häute

[haʊ̯t] da
das Gesicht, -er Ge·sicht 

 [ɡəˈzɪçt]

mặt, gương mặt
das Ohr, -en [oːɐ̯] tai
die Nase, -n Na·se 

[ˈnaːzə]

mũi
das Kinn, -e [kɪn] cằm
das Auge, -n Au·ge 

[ˈaʊ̯ɡə]

mắt
die Augenbraue, -n [ˈaʊ̯ɡn̩ˌbʁaʊ̯ə] lông mày
das Augenlid, -er [ˈaʊ̯ɡŋ̍ˌliːt] mí mắt
die Wimper, -n Wim·per 

 [ˈvɪmpɐ]

lông mi
die Pupille, -n Pu·pil·le 

 [puˈpɪlə]

đồng tử, con ngươi
die Iris, – [ˈiːʁɪs] mống mắt, phần tròng đen của mắt
der Mund,

die Münder

[mʊnt] miệng
die Lippe, -n Lip·pe 

[ˈlɪpə]

môi
der Zahn, 

die Zähne

[t͡saːn] răng
die Zunge, -n Zun·ge 

[ˈt͡sʊŋə]

lưỡi
die Stirn, -en [ʃtɪʁn] trán
die Wange, -n Wan·ge

[ˈvaŋə]

das Grübchen,- Grüb·chen 

 Grübchen

lúm đồng tiền

 

2. Từ vựng tiếng Đức về TAY

 

tu-vung-tieng-duc-ve-tay
Từ vựng tiếng Đức về tay

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Arm, -e [aʁm] cánh tay
die Hand,

 die Hände

[hant] bàn tay
die Handfläche, -n [ˈhantˌflɛçə] lòng bàn tay
der Handrücken, – [ˈhantˌʁʏkŋ̍] mu bàn tay
der Ellbogen, – Ell·bo·gen 

 [ˈɛlˌboːɡn̩]

khuỷu tay, cùi chỏ
das Handgelenk, -e Hand·ge·lenk

 [ˈhantɡəˌlɛŋk] 

cổ tay
der Finger, – Fin·ger 

[ˈfɪŋɐ]

ngón tay
der Daumen, – Dau·men 

[ˈdaʊ̯mən]

ngón tay cái
der Zeigefinger Zei·ge·fin·ger 

[ˈt͡saɪ̯ɡəˌfɪŋɐ]

ngón trỏ
der Mittelfinger Mit·tel·fin·ger

[ˈmɪtl̩ˌfɪŋɐ]

ngón giữa
der Ringfinger Ring·fin·ger 

 [ˈʁɪŋˌfɪŋɐ]

ngón đeo nhẫn
der kleine Finger ngón út
der Fingernagel, 

die Fingernägel

[ˈfɪŋɐˌnaːɡl̩] móng tay
der Fingerabdruck Fin·ger·ab·druck 

[ˈfɪŋɐˌʔapdʁʊk]

vân tay

 

3. Từ vựng tiếng Đức về CHÂN

 

tu-vung-tieng-duc-ve-chan
Từ vựng tiếng Đức về chân

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Bein, -e [baɪ̯n] chân, cẳng
das Knie, – [kniː] đầu gối
das Schienbein Schien·bein

[ʃiːnbaɪ̯n] 

xương ống quyển, ống chân
die Wade, -n Wa·de

[ˈvaːdə] 

bắp chân
der Fuß,

die Füße

[fuːs] bàn chân
der Zeh, -en [t͡seː] ngón chân
der Knöchel, – Knö·chel 

[ˈknœçl̩]

mắt cá chân
die Fußsohle, -n Fuß·soh·le 

[ˈfuːsˌzoːlə]

lòng bàn chân
die Rist [rɪst] mu bàn chân
die Ferse, -n

≈ die Hacke, -n

Fer·se 

[ˈfɛʁzə]

Ha·cke

 [ˈhakə]

gót chân
der Oberschenkel, – Ober·schen·kel 

[ˈoːbɐʃɛŋkl̩]

bắp đùi trên
der Unterschenkel, – Un·ter·schen·kel 

[ˈʊntɐˌʃɛŋkl̩]

bắp đùi dưới
der Fußnagel,

die Fußnägel

Fuß·na·gel

[ˈfuːsˌnaːɡl̩]

móng chân

 

 

 

4. Từ vựng tiếng Đức về các bộ phận bên trong cơ thể

 

 • Hệ tuần hoàn
Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Herz, -en [hɛʁt͡s] tim
die Niere, -n Nie·re 

 [ˈniːʁə]

thận
die Lunge, -n Lun·ge 

[ˈlʊŋə]

phổi
das Gehirn, -e Ge·hirn 

 [ɡəˈhɪʁn]

não
die Vene, -n Ve·ne

 [ˈveːnə]

tĩnh mạch
die Arterie, -n Ar·te·rie 

[aʁˈteːʁiə]

động mạch

 

 • Hệ hô hấp
Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Lunge, -n Lun·ge 

[ˈlʊŋə]

phổi
die Bronchie, -n Bron·chie

[ˈbʁɔnçi̯ə]

phế quản
die Luftröhre, -n Luft·röh·re 

[ˈlʊftˌʁøːʁə]

khí quản

 

 • Hệ thống tiêu hóa
Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Speiseröhre, -n Spei·se·röh·re 

[ˈʃpaɪ̯zəˌʁøːʁə]

thực quản
der Magen,

die Mägen

Ma·gen 

[ˈmaːɡn̩]

dạ dày
der Dünndarm,

die Dünndärme

Dünn·darm

[ˈdʏnˌdaʁm]

ruột non
der Dickdarm, 

die Dickdärme

Dick·darm 

[ˈdɪkˌdaʁm]

ruột già
der Blinddarm,

die Blinddärme

Blind·darm

[ˈblɪntˌdaʁm]

ruột thừa
die Leber, -n Le·ber 

[ˈleːbɐ]

gan
die Galle, -n

≈ die Gallenblase, -n

Gal·le 

[ˈɡalə]

Gal·len·bla·se

[ˈɡalənˌblaːzə]

túi mật
die Bauchspeicheldrüse, -n Bauchspei·chel·drü·se

[ˈbaʊ̯xʃpaɪ̯çl̩ˌdʁyːzə]

tuyến tụy
das Zwerchfell, -e Zwerch·fell 

[ˈt͡svɛʁçˌfɛl]

cơ hoành

 

 • Hệ thống xương
Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Knochen, – Kno·chen 

[ˈknɔxn̩]

xương
das Schlüsselbein Schlüs·sel·bein

 [ˈʃlʏsl̩baɪ̯n]

xương đòn gánh
die Rippe, -n Rip·pe 

[ˈʁɪpə]

xương sườn
die Wirbelsäule  Wir·bel·säu·le 

[ˈvɪʁbl̩zɔɪ̯lə]

xương sống
das Becken, – Be·cken 

[ˈbɛkn̩]

xương chậu
das Steißbein

(nur Sg.)

Steiß·bein

 [ˈʃtaɪ̯sˌbaɪ̯n]

xương cụt
das Skelett, -e Ske·lett 

 [skeˈlɛt]

bộ xương

 

 • Hệ cơ
Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Muskel, -n

(meist Pl)

Mus·kel 

 [ˈmʊskl̩]

 

 • Hệ thần kinh
Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Gehirn, -e Ge·hirn 

[ɡəˈhɪʁn]

não
der Schädel, – Schä·del 

[ˈʃɛːdl̩]

hộp sọ
das Rückenmark  Rü·cken·mark

 [ˈʁʏkn̩ˌmaʁk]

tủy sống

 

 • Hệ thống sinh sản 
Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Penis, -se Pe·nis 

 [ˈpeːnɪs]

dương vật
der Hoden, –

(meist Pl.)

Ho·den

[ˈhoːdn̩]

tinh hoàn
die Schamgegend [ˈʃaːmˌɡeːɡn̩t] vùng mu
der Eierstock,

die Eierstöcke 

(meist Pl)

Ei·er·stock 

[ˈaɪ̯ɐˌʃtɔk]

buồng trứng
die Gebärmutter

(nur Sg.)

Ge·bär·mut·ter 

 [ɡəˈbɛːɐ̯mʊtɐ]

tử cung

 

 • Một từ vựng liên quan khác

 

tu-vung-tieng-duc-ve-cac-bo=phan-ben-trong-co-the-nam
Từ vựng tiếng Đức về các bộ phận bên trong cơ thể (nam)

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Blut

(nur Sg)

[bluːt] máu
die Milz, -en [mɪlt͡s] lá lách
die Schilddrüse, -n Schild·drü·se

 [ˈʃɪltdʁyːzə]

tuyến giáp
die Harnblase Harn·bla·se

[ˈhaʁnblaːzə]

bàng quang
der After, – Af·ter 

[ˈaftɐ]

hậu môn
das Organ, -e Or·gan 

 [ɔʁˈɡaːn]

cơ quan, bộ phận cơ thể

 

tu-vung-tieng-duc-ve-cac-bo-phan-ben-trong-co-the-nu
Từ vựng tiếng Đức về các bộ phận bên trong cơ thể (nữ)

 

 

II. Một số cụm từ, thành ngữ, tục ngữ trong tiếng Đức liên quan các bộ phận trên cơ thể người

 

 • Arm in Arm – tay đan tay, khoác tay nhau

Ví dụ:

 • Er ging mit seiner Freundin Arm in Arm im Park spazieren.

Anh ấy đang tay trong tay đi dạo với bạn gái của mình trong công viên.

 

 • jemandem fällt ein Stein vom Herzenai đó được trút bỏ gánh nặng trong lòng 

Ví dụ:

 • Es ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als meine Tochter endlich die Abschlussprüfung bestanden hatte.

Tôi được trút bỏ gánh nặng trong lòng khi con gái tôi cuối cùng đã vượt qua kỳ thi cuối cấp.

 

 • die Nase voll haben “Đủ rồi đấy!” hoặc “Tôi chịu đựng đủ rồi!”, “Tôi phát chán rồi!”

Ví dụ: 

 • Ich habe die Nase voll von dir! 

Tôi chán ngấy anh rồi!

 

 • viel um die Ohren habencông việc ngập đến tai (có rất nhiều việc phải làm)

Ví dụ: 

 • Ich kann heute nicht zur Party kommen – Ich habe viel um die Ohren mit meinem Projekt.

Tôi không thể đến bữa tiệc hôm nay -Tôi có rất nhiều việc phải làm với dự án của tôi.

 

 • noch grün hinter den Ohren sein – còn non nớt, chưa trải sự đời

Ví dụ: 

 • Der neue Lehrling ist noch grün hinter den Ohren, weiß aber schon alles besser.

Nhân viên mới tuy còn non nớt, nhưng đã biết mọi thứ rõ hơn rồi.

 

 • jemanden auf den Arm nehmen – trêu chọc ai, đùa với ai

Ví dụ: 

 • Du willst mich wohl auf den Arm nehmen?

Bạn muốn đùa tôi à?

 

 • aus den Augen aus dem Sinn – xa mặt cách lòng

Ví dụ:

 • Wenn ein Liebespaar weit weg voneinander wohnt, besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr ineinander lieben. Das heißt – aus den Augen aus dem Sinn.

Khi một cặp đôi sống xa nhau sẽ xuất hiện nguy cơ rằng, họ sẽ không còn yêu nhau nữa. Đó là được gọi là xa mặt cách lòng

 

 • sich aufs Ohr legen/ hauen – lên giường đi ngủ

Ví dụ: 

 • Ich bin sehr müde und werde mich mal aufs Ohr hauen.

Tôi rất mệt mỏi và tôi sẽ lên giường đi ngủ.

 

 • etwas geht von Mund zu Mund – truyền miệng nhau

Ví dụ: 

 • Die Botschaft von Jesus geht von Mund zu Mund.
 • Thông điệp của Chúa Giê-su được truyền miệng từ người này sang người khác.

 

Trên đây là bộ từ vựng tiếng Đức về cơ thể người được tổng hợp bởi những từ vựng cơ bản nhất. Nếu bạn có ý định học những từ vựng chuyên sâu hoặc du học ngành y tại Đức, bạn nên tham khảo và mở rộng vốn từ hơn nhé. Hy vọng những từ vựng trên đã cung cấp thông tin hữu ích cho bạn. S20 chúc các bạn học tập tốt!

 

Xem thêm

>> Cách làm bài thi viết A1 tiếng Đức

>> 3 cặp đuôi tính từ đối nghĩa trong tiếng Đức phổ biến

>> Động từ phản thân tiếng Đức và cách dùng mới nhất

Bài viết Liên quan