THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Tổng hợp từ vựng tiếng Đức chủ đề Môi trường 2023

23/02/2023 | Lượt xem: 273

Nổi tiếng với những quy định khắt khe để bảo vệ môi trường, Đức là một trong những quốc gia đem lại tiêu chuẩn sống cao nhất nhì châu Âu nói riêng, cũng như toàn thế giới nói chung. Vì vậy, “bỏ túi” bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề Môi trường và các biện pháp để bảo vệ môi trường là một trong những điều cơ bản mà bạn nên chuẩn bị nếu muốn tìm hiểu về tiếng Đức hay có dự định du học ở đất nước này. Trong bài viết dưới đây, S20  giới thiệu tới bạn bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề Môi trường gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Còn chần chờ gì mà không học từ vựng ngay thôi nào! 

 

tu-vung-tieng-duc-chu-de-moi-truong
Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường

 

I. Từ vựng tiếng Đức về chủ đề Môi trường 

 

1. Danh từ tiếng Đức về chủ đề Môi trường 

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Abfall,

 die Abfälle

Ab·fall

 [ˈapˌfal] 

rác thải, phế thải
die Abgase Ab·ga·se

[ˈapˌɡaːzə]

khí thải
die Energie, -n

(meist Sg.)

Ener·gie

[-’gi:ən]

năng lượng
die alternative Energie, -n năng lượng thay thế
die Batterie, -n Bat·te·rie

[batəˈʁiː]

cục pin
der Strom

(nur Sg.)

[strɔm] điện
der Müll (nur Sg.) [mʏl] rác thải
der Mülleimer, – Müll·ei·mer 

 [ˈmʏlˌʔaɪ̯mɐ]

thùng rác
die Mülltonne, -n Müll·ton·ne

 [ˈmʏlˌtɔnə]

thùng lớn đựng rác
die Mülltrennung (nur Sg.) Müll·tren·nung 

[ˈmʏlˌtʁɛnʊŋ]

phân loại rác
die Müllverbrennung, -en Müll·ver·bren·nung

[ˈmʏlfɛɐ̯ˌbʁɛnʊŋ]

sự đốt rác
das Plastik (nur Sg.) Plas·tik

 [ˈplastɪk]

chất liệu nhựa
die Plastiktüte, -n Plas·tik·tü·te

[ˈplastɪkˌtyːtə]

túi nhựa, túi ni lông
der Kunststoff, -e Kunst·stoff

[ˈkʊnstˌʃtɔf]

nhựa nhân tạo, nhựa plastic
die Pfandflasche, -n Pfand·fla·sche

[ˈp͡fantˌflaʃə]

chai có tiền thế chân
das Recycling, -s Re·cyc·ling

 [ʁiˈsaɪ̯klɪŋ]

sự tái chế
die Verpackung, -en Ver·pa·ckung

[fɛɐ̯ˈpakʊŋ]

sự đóng gói
die Einwegverpackung, -en Ein·weg·ver·pa·ckung

 [ˈaɪ̯nveːkfɛɐ̯ˌpakʊŋ]

bao bì dùng một lần
die Mehrwegverpackung, -en Mehr·weg·ver·pa·ckung

[ˈmeːɐ̯veːkfɛɐ̯ˌpakʊŋ]

bao bì có thể tái sử dụng
die Umwelt (nur Sg.) Um·welt 

 [ˈʊmˌvɛlt]

môi trường
der Umweltschutz, -e Um|welt|schutz

[ˈʊmvɛltˌʃʊt͡s]

sự bảo vệ môi trường
die Umweltverschmutzung, -en Um·welt·ver·schmut·zung

 [ˈʊmvɛltfɛɐ̯ˌʃmʊt͡sʊŋ]

sự ô nhiễm môi trường
die Erde, -n Er·de 

[ˈeːɐ̯də]

trái đất
das Klima, -s Kli·ma

 [ˈkliːma]

khí hậu
der Klimawandel

 (nur Sg.)

Kli·ma·wan·del

[ˈkliːmaˌvandl̩]

sự biến đổi khí hậu
die Natur, -en Na·tur 

 [naˈtuːɐ̯]

tự nhiên, thiên nhiên
das Wetter

(nur Sg.)

Wet·ter 

 [ˈvɛtɐ]

thời tiết
die Luft,

die Lüfte

[lʊft] không khí
das Wasser

(nur Sg.)

Was·ser

 [ˈvasɐ]

nước
die Pflanze, -n Pflan·ze

 [ˈp͡flant͡sə]

thực vật
das Tier, -e [tiːɐ̯] động vật
das Verkehrsmittel, – Ver·kehrs·mit·tel 

[fɛɐ̯ˈkeːɐ̯sˌmɪtl̩]

phương tiện giao thông
der Treibhauseffekt, -e Treib·haus·ef·fekt

[ˈtʁaɪ̯phaʊ̯sʔɛˌfɛkt]

hiệu ứng nhà kính
die Erderwärmung, -en Erd·er·wär·mung

 [ˈeːɐ̯tʔɛɐ̯ˌvɛʁmʊŋ]

sự nóng lên toàn cầu
der Klimawechsel 

(= Klimawandel)

Kli·ma·wech·sel 

Kli·ma·wan·del

die Solarenergie năng lượng mặt trời
die Windenergie năng lượng gió
die Gezeitenenergie năng lượng thủy triều
organische & anorganische Abfälle chất thải hữu cơ và 

chất thải vô cơ

der Meeresspiegel Mee·res·spie·gel

[ˈmeːʁəsˌʃpiːɡl̩]

mực nước biển
die Katastrophe, -n Ka·ta·stro·phe 

[ˌkatasˈtʁoːfə]

thảm họa
die Ozonschicht Ozon·schicht

 [oˈt͡soːnˌʃɪçt]

tầng ô zôn
das Kohlendioxid

 (nur Sg)

Koh·len·di·oxid khí cacbonic
der Sauerstoff

 (nur Sg)

Sau·er·stoff 

[ˈzaʊ̯ɐˌʃtɔf]

khí oxy
das Aussterben

 (nur Sg)

Aus·ster·ben

[ˈaʊ̯sˌʃtɛʁbn̩]

sự tuyệt chủng

 

tu-vung-tieng-duc-ve-moi-truong
Từ vựng tiếng Đức về môi trường

 

Ở Đức khi mua chai nước gì đó uống, bạn phải thế chân luôn tiền vỏ chai, mỗi vỏ chai lại quy đổi ngay ra tiền mặt, chai nhựa, lon bia và cả chai thuỷ tinh.

Sau khi mua đồ uống về nhà, người Đức đều giữ lại vỏ chai, sau đó đem đến các siêu thị và cho vào máy đổi vỏ chai. Máy sau khi thu gom vỏ chai thì phân loại tự động vỏ chai nhựa, vỏ chai thuỷ tinh, rồi cho vào từng thùng và túi tương ứng để đem đến các nhà máy xử lý.

 

2. Động từ tiếng Đức về chủ đề Môi trường 

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
baden ba·den

[ˈbaːdn̩]

tắm (bằng bồn tắm)
duschen du·schen

[ˈduːʃn̩]

tắm (bằng vòi sen)
sich erwärmen er·wär·men

[ɛɐ̯ˈvɛʁmən]

làm nóng/ ấm lên
entsorgen+ Akk ent·sor·gen

 [ɛntˈzɔʁɡn̩]

giải quyểt rác thải, đồ phế thải
konsumieren + Akk kon·su·mie·ren

 [kɔnzuˈmiːʁən]

tiêu thụ
sammeln + Akk sam·meln

[ˈzaml̩n]

thu thập
schaden

(etwas schadet jemandem/etwas)

scha·den

[ˈʃaːdn̩]

gây thiệt hại, làm hư hỏng, gây tổi hại
schützen+ Akk schüt·zen

[ˈʃʏt͡sn̩]

bảo vệ
sparen + Akk spa·ren

 [ˈʃpaːʁən]

góp nhặt, tiêu thụ
sortieren+ Akk sor·tie·ren

[zɔʁˈtiːʁən]

phân loại
übrig bleiben còn thừa, còn dư lại, 

còn sót lại

verbrauchen + Akk ver·brau·chen

[fɛɐ̯ˈbʀaʊ̯χn̩]

tiêu dùng, tiêu thụ, tiêu hao
vermeiden + Akk ver·mei·den

[fɛɐ̯ˈmaɪ̯dn̩]

tránh, tránh né
verschmutzen + Akk ver·schmut·zen

[fɛɐ̯ˈʃmʊt͡sn̩]

làm bẩn, gây ô nhiễm
verschwenden + Akk ver·schwen·den

[fɛɐ̯ˈʃvɛndn̩]

lãng phí, phung phí
verursachen + Akk ver·ur·sa·chen

[fɛɐ̯ˈʔuːɐ̯ˌzaxn̩]

gây ra
verwenden + Akk

/ benutzen + Akk

ver·wen·den

[fɛɐ̯ˈvɛndn̩]

be·nut·zen

[bəˈnʊt͡sn̩]

sử dụng
wegwerfen + Akk weg·wer·fen

 [ˈvɛkˌvɛʁfn̩]

ném, vứt đi, quăng đi
wiederverwerten + Akk wie·der·ver·wer·ten

[ˈviːdɐfɛɐ̯ˌveːɐ̯tn̩]

tái sử dụng
wert sein + Nom có giá trị
verzichten auf + Akk  ver·zich·ten

[fɛɐ̯ˈt͡sɪçtn̩]

từ bỏ cái gì
achten auf + Akk  ach·ten

 [ˈaxtn̩]

chú ý đến
warnen vor + D war·nen

[ˈvaʁnən]

cảnh báo trước điều gì
belasten >< entlasten be·las·ten

[bəˈlastn̩]

ent·las·ten

[ɛntˈlastn̩]

đè nặng >< giảm bớt gánh nặng
schmelzen schmel·zen

 [ˈʃmɛlt͡sn̩]

tan ra, tan chảy
abheizen nóng lên

 

3. Tính từ tiếng Đức về chủ đề Môi trường 

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
alternativ al·ter·na·tiv 

 [ˌaltɛʁnaˈtiːf]

khác, thay thế
freiwillig frei·wil·lig

 [ˈfʁaɪ̯ˌvɪlɪk]

tự nguyện
sauber sau·ber

[ˈzaʊ̯bɐ]

sạch sẽ, trong lành
schädlich schäd·lich 

[ˈʃɛːtlɪç]

có hại
sparsam spar·sam

[ˈʃpaːɐ̯zaːm]

tiết kiệm
sozial so·zi·al 

[zoˈt͡si̯aːl]

mang tính xã hội
umweltfeindlich um·weltfeind·lich không thân thiện/ có hại/ phản môi trường
umweltfreundlich um·weltfreund·lich

 [ˈʊmvɛltˌfʁɔɪ̯ntlɪç]

thân thiện/ có lợi cho môi trường
schuld an +D chịu trách nhiệm về
frisch [fʁɪʃ] trong sạch, tươi mát
alarmierend alar·mie·rend

[alaʁˈmiːʁənt]

đáng báo động
naturfreundlich thân thiện với thiên nhiên

 

II. Từ vựng tiếng Đức về các biện pháp bảo vệ môi trường

 

 • die Umwelt schützen – bảo vệ môi trường sống
 • auf die Umwelt achten – quan tâm đến môi trường
 • umweltfreundlich leben – sống thân thiện với môi trường xung quanh
 • Müll im Haushalt sortieren/ trennen – phân loại rác thải tại hộ gia đình
 • Getränke in Pfandflaschen kaufen – mua đồ uống trong Pfandflaschen
 • Abfälle verwerten – tái chế rác thải
 • Strom/ Wasser sparen tiết kiệm điện/ nước
 • weniger Energie verbrauchen – tiêu thụ ít năng lượng hơn
 • öffentliche Verkehrsmittel benutzen – sử dụng phương tiện giao thông công cộng

 

tu-vung-tieng-duc-ve-cac-bien-phap-bao-ve-moi-truong
Từ vựng tiếng Đức về các biện pháp bảo vệ môi trường

 

III. Một vài thông tin về ý thức bảo vệ môi trường của người Đức

 • Phân loại và tái chế rác thải: đơn giản như một thói quen

Người Đức thường cẩn thận, tỉ mỉ phân loại rác thải của mình vào những thùng chứa có màu sắc khác nhau để tiện lợi cho việc tái sử dụng hoặc xử lý .

Hầu hết các quốc gia ở châu Âu như Úc, Thụy Sỹ, Hà Lan và Thụy Điển đều rất ngưỡng mộ thành quả của người Đức. Theo như báo cáo của Ủy ban môi trường châu Âu thì những quốc gia kể trên cũng đã bước đầu tái chế được một nửa số rác thải.

Và để có thể đạt được thành công này, bí quyết của người Đức là ở hệ thống phân loại rõ ràng dễ áp dụng và ý thức tốt của người dân nơi đây.

 • Trách nhiệm bảo vệ môi trường

Người Đức thực sự coi trọng việc phân loại rác và xem đó như một phần nghĩa vụ của mình đối với môi trường. Ngoài ra, một số thành phố của Đức còn áp dụng một mức tiền phạt nếu như có những món rác không được phân loại đúng cách.

 

y-thuc-bao-ve-moi-truong-cua-nguoi-duc
Ý thức bảo vệ môi trường của người Đức

 

Trên đây là bài viết về Trọn bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề Môi trường theo cách dễ hiểu nhất. Mong rằng với bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề Môi trường này, các bạn mở rộng thêm vốn từ vựng của mình và hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta các bạn nhé! S20 chúc các bạn học tốt!

 

Xem thêm

>> Trọn bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề Giáng sinh thông dụng nhất

>> [Cập nhật] Cách gọi tên các nước bằng tiếng Đức ai cũng nên biết

>> Biết ngay từ vựng miêu tả người bằng tiếng Đức

Bài viết Liên quan