THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Download bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề thời gian hữu ích nhất

06/01/2023 | Lượt xem: 623

Thời gian là quà tặng kỳ diệu của tạo hóa và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Ở bài viết này, S20 giới thiệu tới bạn bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề thời gian thông dụng và thường gặp nhất. Còn chần chờ gì mà không học từ vựng ngay thôi nào!

 

I. Từ vựng tiếng Đức chủ đề thời gian

1. Từ vựng tiếng Đức chỉ tần suất

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
nie [niː] không bao giờ
fast nie gần như không bao giờ
selten sel·ten

[ˈzɛltn̩]

hiếm khi
manchmal

≈ ab und zu

manch·mal 

[ˈmançmaːl]

thỉnh thoảng, đôi khi
häufig 

≈ oft 

≈ regelmäßig

≈ meistens

häu·fig 

[ˈhɔɪ̯fɪk]

re·gel·mä·ßig

 [ˈʁeːɡl̩ˌmɛːsɪk]

meis·tens

[ˈmaɪ̯stn̩s]

thường xuyên
fast immer   hầu như luôn luôn
immer

≈ jederzeit

im·mer

[ˈɪmɐ]

je·der·zeit

 [ˈjeːdɐˌt͡saɪ̯t]

luôn luôn

 

2. Từ vựng tiếng Đức chỉ thời điểm

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
jetzt [jɛt͡st] bây giờ
im Moment Mo·ment

 [moˈmɛnt]

ngay bây giờ
früher frü·her

 [ˈfʁyːɐ]

sớm hơn, ngày xưa
später spä·ter 

 [ˈʃpɛːtɐ]

muộn hơn, sau đó, sau này
sofort so·fort 

[zoˈfɔʁt]

ngay lập tức
gerade ge·ra·de

[ɡəˈʁaːdə]

đang, vừa mới
spät [ʃpɛːt] trễ, muộn
früh [fʁyː] sớm
morgens

≈ am Morgen

mor·gens

[ˈmɔʁɡn̩s]

vào buổi sáng
mittags

≈ am Mittag

mit·tags 

 [ˈmɪtaːks]

vào buổi trưa
nachmittags

≈ am Nachmittag 

nach·mit·tags

 [ˈnaːxmɪˌtaːks]

vào buổi chiều
abends

≈ am Abend

a·bends

[ˈaːbn̩t͡s]

vào buổi tối
nachts

≈ in der Nacht

[naxt͡s] vào ban đêm
  plötzlich plötz·lich 

[ˈplœt͡slɪç]

bất thình lình, đột nhiên
in der Vergangenheit Ver·gan·gen·heit 

 [ˌfɛɐ̯ˈɡaŋənhaɪ̯t]

trong quá khứ
in der Gegenwart Ge·gen·wart 

[ˈɡeːɡn̩ˌvaʁt]

ở hiện tại
in der Zukunft

≈ zukünftig

Zu·kunft

[ˈt͡suːˌkʊnft]

zu·künf·tig

 [ˈtsuːˌkʏnftɪç]

trong tương lai
aktuell ak·tu·ell 

[aktuˈɛl]

hiện tại, hiện thời
während wäh·rend

[ˈvɛːʁənt]

trong khi, trong lúc
letzte Woche vào tuần trước
nächstes Jahr vào năm tới

 

3. Từ vựng tiếng Đức chỉ đơn vị thời gian

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Sekunde, -n Se·kun·de

 [zeˈkʊndə]

giây
die Minute, -n Mi·nu·te

[miˈnuːtə]

phút
die Stunde, -n Stun·de

[ˈʃtʊndə]

giờ
der Tag, -e ngày
die Woche, -n Wo·che

[ˈvɔxə]

tuần
der Monat, -e Mo·nat

[ˈmoːnat]

tháng
das Jahr, -e [jaːɐ̯] năm
das Jahrzehnt, -e Jahr·zehnt 

[jaːɐ̯ˈt͡seːnt]

thập kỷ
das Jahrhundert, -e Jahr·hun·dert 

[jaːɐ̯ˈhʊndɐt]

thế kỷ
das Jahrtausend, -e Jahr·tau·send 

[jaːɐ̯ˈtaʊ̯zn̩t]

một nghìn năm
täglich 

≈ jeden Tag

täg·lich

 [ˈtɛːklɪç]

hằng ngày
wöchentlich

≈ jede Woche

wö·chent·lich

[ˈvœçn̩tlɪç] 

hằng tuần
monatlich

≈ jeden Monat

mo·nat·lich 

[ˈmoːnatlɪç]

hằng tháng
jährlich

≈ jedes Jahr 

jähr·lich 

[ˈjɛːɐ̯lɪç]

hằng năm

 

4. Từ vựng tiếng Đức chỉ các ngày trong tuần

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Montag, -e Mon·tag 

[ˈmoːnˌtaːk]

thứ hai
der Dienstag, -e Diens·tag

[ˈdiːnsˌtaːk]

thứ ba 
der Mittwoch, -e Mitt·woch

[ˈmɪtˌvɔx]

thứ tư 
der Donnerstag, -e Don·ners·tag

[ˈdɔnɐsˌtaːk]

thứ năm 
der Freitag, -e Frei·tag

[ˈfʁaɪ̯taːk]

thứ sáu
der Samstag, -e Sams·tag

[ˈzamstaːk]

thứ bảy
der Sonntag, -e Sonn·tag

[ˈzɔnˌtaːk]

chủ nhật
heute heu·te

[ˈhɔɪ̯tə]

hôm nay
morgen mor·gen

[ˈmɔʁɡŋ̍]

ngày mai
übermorgen über·mor·gen

 [ˈyːbɐˌmɔʁɡn̩] 

ngày mốt
gestern ges·tern 

[ˈɡɛstɐn]

hôm qua
vorgestern vor·ges·tern

[ˈfoːɐ̯ɡɛstɐn] 

hôm kia

 

5. Từ vựng tiếng Đức chỉ các tháng trong năm

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Januar Ja·nu·ar

 [ˈjanuaːɐ̯] 

tháng một
der Februar Feb·ru·ar 

[ˈfeːbʁuaːɐ̯]

tháng hai
der März [mɛʁt͡s] tháng ba
der April Ap·ril

[aˈpʁɪl]

tháng tư
der Mai [maɪ̯] tháng năm
der Juni Ju·ni 

 [ˈjuːni]

tháng sáu
der Juli Ju·li

[ˈjuːli]

tháng bảy
der August Au·gust

 [aʊ̯ˈɡʊst]

tháng tám
der September Sep·tem·ber 

[zɛpˈtɛmbɐ]

tháng chín
der Oktober Ok·to·ber

[ɔkˈtoːbɐ]

tháng mười
der November No·vem·ber

[noˈvɛmbɐ]

tháng mười một
der Dezember De·zem·ber

[deˈt͡sɛmbɐ]

tháng mười hai

 

6. Từ vựng tiếng Đức chỉ các mùa trong năm

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Frühling Früh·ling

[ˈfʁyːlɪŋ]

mùa xuân
der Sommer Som·mer 

[ˈzɔmɐ]

mùa hè
der Herbst Herbst 

 [hɛʁpst]

mùa thu
der Winter Win·ter

[ˈvɪntɐ]

mùa đông
die Regenzeit Re·gen·zeit 

 [ˈʁeːɡn̩ˌt͡saɪ̯t]

mùa mưa
die Trockenzeit Tro·cken·zeit 

[ˈtʁɔkn̩ˌt͡saɪ̯t]

mùa khô

 

Trên đây là bài viết về từ vựng tiếng Đức chủ đề thời gian. Mong rằng với bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề Nghề nghiệp này, các bạn mở rộng thêm vốn từ vựng của mình và tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày nhé! S20 chúc các bạn học tốt!

 

Xem thêm

>> Bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề ăn uống thông dụng nhất

>> Bỏ túi 50+ từ vựng tiếng Đức về thời tiết thông dụng nhất

>> Đề thi mẫu tiếng đức A2 ECL và Goethe

Bài viết Liên quan