THƯ VIỆN

Tiếng Đức

+50 từ vựng tiếng đức chủ đề trường học người học tiếng nào cũng nên biết qua

06/01/2023 | Lượt xem: 351

Chủ đề Trường học là một trong những chủ đề cơ bản và quen thuộc đối với các bạn đang tìm hiểu về tiếng Đức hay đang chuẩn bị hành trang du học ở đất nước này. Ở bài viết này, S20 giới thiệu tới bạn bộ từ vựng tiếng đức chủ đề trường học thông dụng trong đời sống hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

 

I. Sơ lược về hệ thống giáo dục của Đức 

 • Đức là quốc gia có chế độ liên bang, vì vậy chính quyền mỗi bang sẽ có quyền quyết định đối với hệ thống giáo dục của bang. Ví dụ như ở Berlin và Brandenburg, thời gian đào tạo bậc tiểu học (Grundschule) kéo dài 6 năm; trong khi đó, cấp tiểu học ở các bang khác chỉ kéo dài 4 năm.
 • Ở Đức tất cả trẻ em đều bắt buộc học đến lớp 9 hoặc lớp 10 (giáo dục phổ cập). Các cấp học cao hơn sẽ không bắt buộc mà tùy vào lựa chọn của mỗi học sinh. Điều này đảm bảo rằng mọi trẻ em trên nước Đức đều được giáo dục bài bản.
 • Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh Đức sẽ được lựa chọn một trong năm 5 mô hình trường trung học với các mức độ học thuật khác nhau:
  • Hauptschule (trường cơ bản): thiên về chuẩn bị cho dạy nghề và phù hợp cho học sinh có học lực trung bình, kém. Thời gian đào tạo từ 4 đến 5 năm, từ lớp 5 đến lớp 9 hoặc lớp 10. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Hauptschule (Hauptschulabschluss), phần lớn học sinh sẽ lựa chọn các trường nghề bán thời gian (học nửa buổi, nửa buổi đi làm và thực tập tại các nhà máy, công xưởng) cho đến 18 tuổi.
  • Realschule (trường thực hành): có phạm vi học thuật rộng hơn và phù hợp với những học sinh học lực khá. Thời gian đào tạo là 5 năm, từ lớp 5 đến lớp 10 hoặc lớp 6 đến lớp 11 tùy bang. Với tấm bằng tốt nghiệp Realschule (Realschulabschluss) ,học sinh có thể đăng ký học các trường nghề bán thời gian hoặc trường nghề cao cấp.
  • Gymnasium (trường chuyên): phù hợp cho học sinh khá giỏi và chuẩn bị tham gia giáo dục đại học. Thời gian đào tạo từ lớp 5 đến lớp 12 hoặc lớp 13 tuỳ mỗi bang. Kết thúc là kì thi tốt nghiệp Abitur và tấm bằng tú tài (Abitur) sẽ là chìa khóa để học sinh bước vào cánh cửa đại học.
  • Gesamtschule (trường tổng hợp): mỗi bang chỉ có 1 trường duy nhất và là loạt trường trung học tổng hợp các loại hình nói trên.
  • Mittelschule: Đây là mô hình kết hợp giữa Hauptschule và Realschule và không quá phổ biến ở Đức.

 

từ vựng tiếng đức chủ đề trường học
Từ vựng tiếng đức chủ đề trường học

 

II. Từ vựng tiếng Đức chủ đề Trường học

1. Từ vựng tiếng Đức về đồ dùng học tập

Từ vựng Cách phát âm

Nghĩa

das Papier, -e Pa·pier 

[paˈpiːɐ̯]

giấy
das Buch,

die Bücher

[buːx] sách
der Füller, – Fül·ler 

[ˈfʏlɐ]

bút máy
das Wörterbuch,

die Wörterbücher

Wör·ter·buch 

[ˈvœʁtɐˌbuːx]

từ điển
der Bleistift, -e Blei·stift

[ˈblaɪ̯ˌʃtɪft]

bút chì
der Buntstift, -e  Bunt·stift 

[ˈbʊntˌʃtɪft]

bút chì màu
der Radiergummi, -s Ra·dier·gum·mi

[ʁaˈdiːɐ̯ˌɡʊmi]

cục tẩy, gôm
das Heft, -e [hɛft] quyển vở, tập
der Kugelschreiber, –

≈ der Kuli, -s

Ku·gel·schrei·ber 

 [ˈkuːɡl̩ˌʃʁaɪ̯bɐ]

bút bi
der Textmarker, – Text·mar·ker

[ˈtɛkstˌmaʁkɐ]

bút highlight, bút dạ quang
das Mäppchen, – Mäpp·chen

[ˈmɛpçən]

hộp/ túi đựng bút
der Notizblock, 

die Notizblöcke

No·tiz·block

[noˈtiːt͡sˌblɔk]

tập giấy/ sổ tay ghi chép
das Notizbuch,

die Notizbücher

No·tiz·buch

[noˈtiːt͡sˌbuːx]

cuốn sổ tay ghi chép
das Lineal, -e Li·ne·al

[lineˈaːl]

thước kẻ
die Schere, -n Sche·re 

 [ˈʃeːʁə]

cây kéo
der Klebstoff, -e

/der Kleber, –

 (dùng trong văn nói)

Kleb·stoff 

[ˈkleːpˌʃtɔf]

Kle·ber 

[ˈkleːbɐ]

keo (hồ) dán
der Spitzer, – Spit·zer 

[ˈʃpɪt͡sɐ]

gọt bút chì
die Kreide, -n Krei·de

 [ˈkʁaɪ̯də]

phấn
der Whiteboardmarker, – bút lông viết bảng trắng
der Schwamm,

die Schwämme 

[ʃvam] miếng xốp lau bảng
der Taschenrechner, – Ta·schen·rech·ner 

 [ˈtaʃn̩ˌʁɛçnɐ]

máy tính cầm tay
die Schultasche, -n Schul·ta·sche

 [ˈʃuːlˌtaʃə]

cặp xách
der Notizzettel, – No·tiz·zet·tel

 [noˈtiːt͡sˌt͡sɛtl̩]

giấy nhớ
der Korrekturroller, – bút xóa kéo
der Zirkel, –  Zir·kel 

 [ˈt͡sɪʁkl̩]

compa
der USB-Stick, -s [uːʔɛsˈbeːˌstɪk] USB
der Hefter, – Hef·ter

 [ˈhɛftɐ]

cái bấm ghim
die Papierklammer, -n kẹp giấy

 

2. Từ vựng tiếng Đức về thiết bị trong lớp học

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Tafel, -n Ta·fel  

[ˈtaːfl̩]

bảng
das Whiteboard, -s White·board

 [ˈvaɪ̯tbɔːd]

bảng trắng
der Schreibtisch, -e  Schreib·tisch 

 [ˈʃʁaɪ̯pˌtɪʃ]

bàn học
der Stuhl, 

die Stühle

[ʃtuːl] cái ghế
die Landkarte, -n Land·kar·te

 [ˈlantˌkaʁtə]

bản đồ
der Globus,

-se/ die Globen

Glo·bus

 [ˈɡloːbʊs]

quả địa cầu
der Beamer, – Bea·mer

[ˈbiːmɐ]

máy chiếu
der CD-Player, – CD-Play·er

[t͡seːˈdeːˌplɛɪ̯ɐ],

đầu đĩa CD
der Lautsprecher, – Laut·spre·cher 

[ˈlaʊ̯tˌʃpʁɛçɐ]

loa 

 

3. Từ vựng tiếng Đức về các môn học ở trường

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Fach, 

die Fächer 

[fax] môn học, ngành học
das Lieblingsfach,

die Lieblingsfächer

Lieb·lings·fach

[ˈliːplɪŋsˌfax]

môn học yêu thích
die Biologie  Bio·lo·gie

[ˌbioloˈɡiː]

môn Sinh học
die Chemie  Che·mie 

 [çeˈmiː]

môn Hoá học
das Deutsch [dɔɪ̯t͡ʃ] môn Tiếng Đức
die Erdkunde 

≈ die Geographie

Erd·kun·de 

 [ˈeːɐ̯tˌkʊndə]

Geo·gra·phie 

[ˌɡeoɡʁaˈfiː]

môn Địa lý
das Englisch  Eng·lisch

 [ˈɛŋlɪʃ]

môn Tiếng Anh
die Informatik In·for·ma·tik 

[ɪnfɔʁˈmaːtɪk]

môn Tin học
die Geschichte  Ge·schich·te

[ɡəˈʃɪçtə]

môn Lịch sử
die Kunst  [kʊnst] môn Mỹ thuật
die Literatur Li·te·ra·tur

[lɪtəʁaˈtuːɐ̯]

môn Ngữ văn
die Mathematik  Ma·the·ma·tik

[matemaˈtiːk]

môn Toán học
die Musik  Mu·sik

 [muˈziːk]

môn Âm nhạc
die Physik Phy·sik

 [fyˈziːk]

môn Vật lý
der Sport  [ʃpɔʁt] môn Thể thao

 

4. Từ vựng tiếng Đức về cơ sở vật chất trong trường học

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Klassenzimmer, – Klas·sen·zim·mer

[ˈklasn̩ˌt͡sɪmɐ]

phòng học
der Schulhof, 

die Schulhöfe

Schul·hof

 [ˈʃuːlˌhoːf]

sân trường
das Labor, -s/-e La·bor 

[laˈboːɐ̯],

phòng thí nghiệm
die Bibliothek, -en Bi·b·lio·thek 

[biblioˈteːk]

thư viện
die Toilette, -n To·i·let·te

[toˈlɛtə]

nhà vệ sinh
der Hörsaal,

die Hörsäle

Hör·saal 

 [ˈhøːɐ̯ˌzaːl]

hội trường
der Computerraum,

die Computerräume

Com·pu·ter·raum

[ˌkɔmˈpjuːtɐˌʁaʊ̯m]

phòng máy tính
das Lehrerzimmer, – Leh·rer·zim·mer

 [ˈleːʁɐˌt͡sɪmɐ]

phòng giáo viên
die Sporthalle, -n Sport·hal·le

 [ˈʃpɔʁtˌhalə]

nhà thi đấu
der Musikraum,

die Musikräume

phòng âm nhạc
die Kantine, -n Kan·ti·ne  

 [kanˈtiːnə]

căn tin
die Mensa, 

die Mensen

Men·sa

[ˈmɛnza]

nhà ăn 

(ở trường đại học)

der Parkplatz,

die Parkplätze

Park·platz,

[ˈpaʁkˌplat͡s]

chỗ đậu xe
das Studentenwohnheim, -e Stu·den·ten·wohn·heim 

[ʃtuˈdɛntn̩ˌvoːnhaɪ̯m]

kí túc xá

 

III. Một số từ vựng liên quan khác

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Schule, -n Schu·le 

[ˈʃuːlə]

trường học
der Lehrer, – Leh·rer 

 [ˈleːʁɐ]

thầy giáo
die Lehrerin, -nen Leh·re·rin 

[ˈleːʁəʁɪn]

cô giáo
die Schüler, – Schü·ler

[ˈʃyːlɐ]

học sinh (nam)
die Schülerin, -nen Schü·le·rin 

[ˈʃyːləʁɪn]

học sinh (nữ)
der Klassenkamerad, -en

≈ der Mitschüler, –

≈ der Schulkamerad, -en

Klas·sen·ka·me·rad

 [ˈklasn̩kaməˌʁaːt]

Mit·schü·ler

[ˈmɪtˌʃyːlɐ]

Schul·ka·me·rad

[ˈʃuːlkaməˌʁaːt]

bạn học (nam)
die Klassenkameradin, -nen

≈ die Mitschülerin, -nen

≈ die Schulkameradin, -nen

Klas·sen·ka·me·ra·din 

 [ˈklasn̩kameˌʀaːdɪn]

Mit·schü·le·rin

[ˈmɪtˌʃyːləʁɪn]

Schul·ka·me·ra·din

[ˈʃuːlkaməˌʁaːdɪn]

bạn học (nữ)
die Klasse, -n Klas·se

[ˈklasə]

lớp học
die Klassenarbeit, -en Klas·sen·ar·beit 

[ˈklasn̩ˌʔaʁbaɪ̯t]

bài thi trên lớp
der Unterricht, -e Un·ter·richt 

[ˈʊntɐˌʁɪçt]

tiết học
die Lektion, -en Lek·ti·on 

 [lɛkˈt͡si̯oːn]

bài học
das Semester, – Se·mes·ter 

[zeˈmɛstɐ]

học kì
der Stundenplan, 

die Stundenpläne 

Stun·den·plan 

 [ˈʃtʊndn̩ˌplaːn]

thời khóa biểu
der Kurs, -e [kʊʁs] khóa học
die Ferien (Pl.) Fe·ri·en 

 [ˈfeːʁiən]

kỳ nghỉ
die Note, -n No·te

[ˈnoːtə]

điểm số
die Prüfung, -en Prü·fung

 [ˈpʁyːfʊŋ]

bài kiểm tra
die Aufgabe, -n Auf·ga·be

[ˈaʊ̯fˌɡaːbə]

bài tập, bài làm
die Hausaufgabe, -n Haus·auf·ga·be 

[ˈhaʊ̯sʔaʊ̯fˌɡaːbə]

bài tập về nhà
die Mittagspause, -n Mit·tags·pau·se

[ˈmɪtaːksˌpaʊ̯zə]

giờ nghỉ trưa
die Nachhilfe Nach·hil·fe 

[ˈnaːxˌhɪlfə]

dạy kèm, phụ đạo
die Uniform, -en Uni·form

[ˈʊniˌfɔʁm]

đồng phục
der Verein, -e Ver·ein

[fɛɐ̯ˈʔaɪ̯n] 

câu lạc bộ
die Studiengebühr, -en Stu·di·en·ge·bühr

[ˈʃtuːdi̯ənɡəˌbyːɐ̯]

học phí
die Regel, -n Re·gel

[ˈʁeːɡl̩]

nội quy
der Kindergarten,

die Kindergärten

Kin·der·gar·ten 

[ˈkɪndɐˌɡaʁtn̩]

trường mẫu giáo
die Grundschule, -n Grund·schu·le

 [ˈɡʁʊntˌʃuːlə]

trường tiểu học
die Universität, -en Uni·ver·si·tät 

[ˌunivɛʁziˈtɛːt]

trường đại học
das Abitur Abi·tur

[ˌabiˈtuːɐ̯]

bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 

IV. Từ vựng tiếng Đức về một số hoạt động trong lớp học

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
lernen/

studieren

ler·nen

[ˈlɛʁnən]

stu·die·ren

[ʃtuˈdiːʁən]

học
unterrichten/

lehren

un·ter·rich·ten

[ˌʊntɐˈʁɪçtn̩]

leh·ren

[ˈleːʁən]

dạy
hören hö·ren

[ˈhøːʁən]

nghe
zuhören zu·hö·ren

[ˈt͡suːˌhøːʁən]

lắng nghe
lesen le·sen

 [ˈleːzn̩]

đọc
schreiben schrei·ben

[ˈʃʁaɪ̯bn̩]

viết
sprechen spre·chen

[ˈʃpʁɛçn̩]

nói
nachsprechen nach·spre·chen

[ˈnaːχˌʃpʀɛçn̩]

lặp lại, nhắc lại, nói nhái lại
fragen fra·gen

[ˈfʁaːɡn̩

hỏi
antworten ant·wor·ten

 [ˈantˌvɔʁtn̩]

trả lời
korrigieren kor·ri·gie·ren

 [kɔʁiˈɡiːʁən]

sửa lỗi
präsentieren prä·sen·tie·ren

[pʁɛzɛnˈtiːʁən]

trình bày, thuyết trình
markieren mar·kie·ren

 [maʁˈkiːʁən]

đánh dấu
ergänzen er·gän·zen

[ɛɐ̯ˈɡɛnt͡sn̩]

điền vào (chỗ trống)
ankreuzen an·kreu·zen

 [ˈanˌkʁɔɪ̯t͡sn̩]

đánh dấu X
malen ma·len

 [ˈmaːlən]

vẽ
aufstehen auf·ste·hen 

[ˈaʊ̯fˌʃteːən]

đứng lên
sich setzen sich set·zen

[zɪç] [ˈzɛt͡sn̩]

ngồi xuống

 

Trên đây là bài viết về từ vựng tiếng Đức chủ đề trường học . Mong rằng với bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề trường học này, các bạn có thể mở rộng thêm vốn từ vựng của mình và tự tin hơn trong giao tiếp hằng hằng ngày nhé! S20 chúc các bạn học tốt!

 

Xem thêm

>> 3 cách chia đuôi tính từ trong tiếng Đức cơ bản nhất (Adjektivendungen)

>> Làm thế nào để sử dụng tốt thì quá khứ Präteritum trong tiếng đức?

>> Cách sử dụng từ ghép trong tiếng Đức hiệu quả nhất (Komposita) 

Bài viết Liên quan