THƯ VIỆN

Tiếng Đức

[Download] Danh sách từ vựng tiếng đức chuyên ngành kinh tế mới nhất

11/01/2023 | Lượt xem: 344

Các bạn hãy cùng S20 tìm hiểu về một chuyên ngành quen thuộc, đó là chuyên ngành Kinh tế. Ở bài viết này, S20 giới thiệu tới bạn bộ từ vựng tiếng đức chuyên ngành kinh tế theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Còn chần chờ gì mà không học từ vựng ngay thôi nào!

 

I. Bộ từ vựng tiếng Đức chuyên ngành kinh tế

1. Từ vựng tiếng Đức về chủ đề ngân hàng

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Geld

(nur Sg.)

[ɡɛlt] tiền, tiền bạc
die Münze, -n Mün·ze

[ˈmʏnt͡sə]

đồng xu
die Banknote, -n

≈ der Geldschein, -e 

Bank·no·te

 [ˈbaŋkˌnoːtə]

Geld·schein 

[ˈɡɛltˌʃaɪ̯n]

tiền giấy
das Bargeld

(nur Sg.)

Bar·geld

[ˈbaːɐ̯ˌɡɛlt]

tiền mặt
der Scheck, -s [ʃɛk] tấm séc, chi phiếu
die Bank, -en [baŋk] ngân hàng
der Bankkaufmann, 

die Bankkaufmänner

[ˈbaŋkkaʊ̯fman] nhân viên ngân hàng (nam)
die Bankkauffrau, -en Bank|kauf|frau

[ˈbaŋkkaʊ̯fˌfʁaʊ̯]

nhân viên ngân hàng (nữ)
der Geldautomat, -en Geld·au·to·mat 

[ˈɡɛltʔaʊ̯toˌmaːt]

máy rút tiền tự động (ATM)
die Karte, -n Kar·te 

[ˈkaʁtə]

thiếp, thẻ
das Konto,

-s/Konten

Kon·to 

[ˈkɔnto]

tài khoản
der Kontoauszug,

die Kontoauszüge

Kon·to·aus·zug

[ˈkɔntoˌʔaʊ̯st͡suːk]

bản sao kê tài khoản
der Kontostand,

die Kontostände

Kon·to·stand 

[ˈkɔntoˌʃtant]

số dư tài khoản
die Geheimzahl, -en

≈ die Geheimnummer, -n 

Ge·heim·zahl

[ɡəˈhaɪ̯mˌʦaːl]

Ge·heim·num·mer

[ɡəˈhaɪ̯mˌnʊmɐ]

mã PIN
die EC-Karte, -n thẻ ghi nợ
die Kreditkarte, -n Kre·dit·kar·te

[kʁeˈdiːtˌkaʁtə]

thẻ tín dụng
die Zinsen

(meist Pl.)

Zin·sen

 [ˈt͡sɪnzn̩]

tiền lãi, tiền lời

 

2. Từ vựng tiếng Đức về chủ đề doanh nghiệp

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Unternehmen, –

≈ die Gesellschaft, -en

Un·ter·neh·men

 [ʊntɐˈneːmən]

Ge·sell·schaft

[ɡəˈzɛlʃaft]

công ty, doanh nghiệp
der Transport, -e Trans·port 

[tʁansˈpɔʁt]

sự chuyên chở, sự vận tải
der Handel

(nur Sg.)

Han·del 

[ˈhandl̩]

sự buôn bán, kinh doanh
die Produktion, -en

≈ die Herstellung (nur Sg.)

Pro·duk·ti·on

[pʁodʊkˈt͡si̯oːn]

Her·stel·lung 

[ˈheːɐ̯ˌʃtɛlʊŋ]

sự sản xuất hàng hóa
die Geldanlage, -n Geld·an·la·ge

[ˈɡɛltˌʔanlaːɡə]

sự đầu tư tiền bạc
die Aktie, -n Ak·tie 

[ˈakt͡si̯ə]

cổ phần
der Aktionär, -e Ak·ti·o·när 

[akt͡si̯oˈnɛːɐ̯]

cổ đông (nam)
die Aktionärin, -nen Ak·ti·o·nä·rin

[akt͡sioˈnɛːˌʁɪn]

cổ đông (nữ)
der Aufsichtsrat,

die Aufsichtsräte,

Auf·sichts·rat 

[ˈaʊ̯fzɪçt͡sˌʁaːt]

hội đồng quản trị
das Kapital, -e/-ien Ka·pi·tal

 [kapiˈtaːl]

vốn, tư bản
das Eigenkapital 

(nur Sg.)

Ei·gen·ka·pi·tal

 [ˈaɪ̯ɡn̩kapiˌtaːl]

vốn chủ sở hữu
das Grundkapital Grund·ka·pi·tal

[ˈɡʁʊntkapiˌtaːl]

vốn cổ phần
der Gesellschafter, –

≈ der Teilhaber, –

Ge·sell·schaf·te

[ɡəˈzɛlʃaftɐ]

Teil·ha·ber

 [ˈtaɪ̯lˌhaːbɐ]

người sở hữu cổ phần, 

người góp vốn

der Konkurs, -e Kon·kurs

 [kɔŋˈkʊʁs]

sự vỡ nợ, phá sản
das Vermögen  Ver·mö·gen 

 [fɛɐ̯ˈmøːɡn̩]

tài sản của cải
der Import

≈ die Einfuhr

(nur Sg.)

Im·port 

[ˌɪmˈpɔʁt]

Ein·fuhr 

[ˈaɪ̯nfuːɐ̯]

sự nhập khẩu (hàng hóa)
der Export

≈ die Ausfuhr

(nur Sg.)

Ex·port

 [ɛksˈpɔʁt]

Aus·fuhr 

[ˈaʊ̯sfuːɐ̯]

sự xuất khẩu (hàng hóa)
der Profit, -e

≈ der Gewinn, -e

Pro·fit

 [pʁoˈfiːt]

Ge·winn 

[ɡəˈvɪn]

tiền lời, tiền lãi, lợi nhuận
der Verlust, -e Ver·lust

[fɛɐ̯ˈlʊst]

sự thiệt hại, tổn thất
die Gewinnverteilung sự phân chia lợi nhuận
der Wettbewerb, -e Wett·be·werb

: [ˈvɛtbəˌvɛʁp]

sự cạnh tranh
der Markt,

die Märkte

[maʁkt] thị trường
der Umsatz,

 die Umsätze

Um·satz  doanh thu, doanh số
die Geschäftsführung, -en Ge·schäfts·füh·rung

[ɡəˈʃɛft͡sˌfyːʁʊŋ]

sự quản lý, điều hành/

 ban quản lý

die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) công ty trách nhiệm hữu hạn
die AG

(Aktiengesellschaft)

công ty cổ phần
die KG

(Kommanditgesellschaft)

công ty hợp danh hữu hạn
die Marktforschung, -en Markt·for·schung

 [‘maʁktˌfɔʁʃʊŋ]

sự nghiên cứu thị trường
die Konkurrenz

(nur Sg.)

Kon·kur·renz

 [ˌkɔnkʊˈʁɛnt͡s]

sự cạnh tranh, tranh đua
die Ware, -n Wa·re

[ˈvaːʁə]

sản phẩm, hàng hóa
das Lager, – La·ger

 [ˈlaːɡɐ]

kho hàng
das Produkt, -e Pro·dukt

 [pʁoˈdʊkt]

sản phẩm
der Vertrag, 

die Verträge

Ver·trag

[fɛɐ̯ˈtʁaːk]

hợp đồng
der Auftrag,

die Aufträge

Auf·trag 

 [ˈaʊ̯fˌtʁaːk]

đơn đặt hàng/ 

sự đặt mua hàng

die Dienstleistungen

(Pl.)

Dienst·leis·tun·gen

[ˈdiːnstˌlaɪ̯stʊŋən]

dịch vụ
das Gehalt,

die Gehälter

Ge·halt

 [ɡəˈhalt]

tiền lương
der Kunde, -n Kun·de

[ˈkʊndə]

khách hàng
der Arbeitgeber, – Ar·beit·ge·ber 

[ˈaʁbaɪ̯tˌɡeːbɐ]

chủ, 

người sử dụng lao động

der Arbeitnehmer, – Ar·beit·neh·mer

 [ˈaʁbaɪ̯tˌneːmɐ]

người làm công,

người lao động

die Marke, -n Mar·ke

 [ˈmaʁkə]

nhãn hiệu
das Angebot

(nur Sg.)

An·ge·bot 

[ˈanɡəˌboːt]

tất cả hàng hóa có sẵn để đưa ra thị trường
die Schuld

(nur Sg.)

[ʃʊlt] nợ, tiền nợ, món nợ
die Investition, -en In·ves·ti·ti·on 

[ɪnvɛstiˈt͡si̯oːn]

sự đầu tư, vốn đầu tư
der Index,

die Indices

In·dex

[ˈɪndɛks]

danh số, chỉ số
die Verhandlungen Ver·hand·lun·gen

[fɛɐ̯ˈhandlʊŋən]

sự đàm phán
der Geschäftsführer, – Ge·schäfts·füh·rer

[ɡəˈʃɛft͡sˌfyːʁɐ]

giám đốc điều hành (CEO)
die Partnerschaft, -en Part·ner·schaft 

 [ˈpaʁtnɐʃaft]

quan hệ đối tác
die Visitenkarte, -n Vi·si·ten·kar·te

[viˈziːtn̩ˌkaʁtə]

danh thiếp
der Buchhalter, – Buch·hal·ter

[ˈbuːxˌhaltɐ]

kế toán viên (nam)
die Buchhalterin, -nen Buch·hal·te·rin 

[ˈbuːxˌhaltəʁɪn]

kế toán viên (nữ)
der Käufer, –  Käu·fer 

[ˈkɔɪ̯fɐ]

người mua (nam)
die Käuferin, -nen Käu·fe·rin

[ˈkɔɪ̯fəʁɪn]

người mua (nữ)
der Anleger, -n An·le·ger

[ˈanˌleːɡɐ]

nhà đầu tư (nam)
die Anlegerin, -nen An·le·ge·rin

 [ˈanˌleːɡəʁɪn]

nhà đầu tư (nữ)
die Rechnung, -en Rech·nung

 [ˈʁɛçnʊŋ]

hóa đơn

 

3. Một số từ vựng liên quan khác

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Wirtschaft, -en 

die Ökonomie, -n

Wirt·schaft

[ˈvɪʁtʃaft]

Öko·no·mie 

[ˌøkonoˈmiː]

nền kinh tế
die Währung, -en Wäh·rung

[ˈvɛːʁʊŋ]

tiền tệ
die Finanzen

(Pl.)

Fi·nan·zen 

[fiˈnant͡sn̩]

tài chính
die Inflation, -en In·fla·ti·on

[ɪnflaˈt͡si̯oːn]

sự lạm phát
die Deflation, -en De·fla·ti·on

[deflaˈt͡si̯oːn]

sự giảm phát
die Einnahme, -n Ein·nah·me

[ˈaɪ̯nˌnaːmə]

tiền thu vào
die Ausgabe, -n Aus·ga·be

 [ˈaʊ̯sˌɡaːbə]

sự chi tiêu, tiền chi ra
das Zahlungsmittel Zah·lungs·mit·tel 

[ˈt͡saːlʊŋsˌmɪtl̩]

cách thức trả tiền 

(tiền mặt, chi phiếu,…)

der Konsum (nur Sg.) Kon·sum

[kɔnˈzuːm]

sự tiêu thụ
die Globalisierung Glo·ba·li·sie·rung

 [ˌɡlobaliˈziːʁʊŋ]

toàn cầu hóa
die Landwirtschaft

(nur Sg.)

Land·wirt·schaft 

[ˈlantvɪʁtʃaft]

nền nông nghiệp
die Industrie, -n In·dust·rie 

 [ɪndʊsˈtʁiː]

nền công nghiệp
der Preis, -e [pʁaɪ̯s] giá, giá cả
die Börse, -n Bör·se

[ˈbœʁzə]

sở giao dịch chứng khoán
die Wertpapierbörse, -n  sàn giao dịch chứng khoán
das Finanzamt, 

die Finanzämter

Fi·nanz·amt

[fiˈnant͡sˌʔamt]

sở tài chính, sở thuế vụ
die Zahlung Zah·lung 

 [ˈt͡saːlʊŋ]

sự trả (tiền hoặc nợ)
die Steuer, -n Steu·er

[ˈʃtɔɪ̯ɐ]

thuế
der Wert

(nur Sg.)

[veːɐ̯t] giá trị
die Gebühr, -en Ge·bühr

[ɡəˈbyːɐ̯]

tổn phí, lệ phí
die Überweisung, -en Über·wei·sung 

[ˌyːbɐˈvaɪ̯zʊŋ]

sự chuyển tiền
die Verschuldung, -en Ver·schul·dung

[fɛɐ̯ˈʃʊldʊŋ]

sự mắc nợ, mang nợ

 

4. Động từ/ Cụm từ tiếng Đức chuyên ngành kinh tế

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
verdienen ver·die·nen

[fɛɐ̯ˈdiːnən]

kiếm tiền, làm ra tiền
kaufen kau·fen

[ˈkaʊ̯fn̩]

mua
verkaufen ver·kau·fen

[fɛɐ̯ˈkaʊ̯fn̩]

bán
bezahlen be·zah·len

[bəˈt͡saːlən]

trả (tiền)
verhandeln ver·han·deln

[fɛɐ̯ˈhandl̩n]

đàm phán, thương lượng
präsentieren prä·sen·tie·ren

 [pʁɛzɛnˈtiːʁən]

trình bày
Geld einzahlen đầu tư tiền
Geld ausgeben chi tiền, tiêu tiền
Geld (vom Konto) abheben rút tiền ra (từ tài khoản)
überweisen über·wei·sen

 [ˌyːbɐˈvaɪ̯zn̩]

chuyển tiền
betragen be·tra·gen

[bəˈtʁaːɡn̩]

lên đến, đạt đến, trị giá đến
verschulden ver·schul·den

[fɛɐ̯ˈʃʊldn̩]

mắc nợ, mang nợ

 

Trên đây là bài viết về từ vựng tiếng đức chuyên ngành kinh tế. Mong rằng với bộ từ vựng tiếng Đức chuyên ngành Kinh tế này, các bạn sẽ mở rộng thêm vốn từ vựng của mình và sử dụng chúng một cách dễ dàng trong những tình huống cụ thể. S20 chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm

>> +50 từ vựng tiếng đức chủ đề trường học người học tiếng nào cũng nên biết qua

>> [Đầy đủ] List từ vựng tiếng đức chủ đề thời tiết mới nhất

>>Động từ phản thân tiếng Đức và cách dùng mới nhất

 

Bài viết Liên quan