THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Sở hữu 50+ từ vựng tiếng Đức về bệnh tật mới nhất

21/02/2023 | Lượt xem: 641

Bạn cảm thấy bí khi gặp từ vựng tiếng Đức về bệnh tật. Bài viết này sẽ góp phần giúp bạn “thoát bí”, xem và lưu các từ vựng này về học ngay nhé!

 

I. Từ vựng tiếng Đức về Bệnh tật

1. Từ vựng tiếng Đức về các triệu chứng bệnh

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Schlaganfall Schlag·an·fall

 [ˈʃlaːkʔanˌfal]

đột quỵ
die Infektion, -en In·fek·ti·on 

 [ɪnfɛkˈt͡si̯oːn]

sự nhiễm trùng
das Nasenbluten Na·sen·blu·ten

[ˈnaːzənˌbluːtən]

chảy máu mũi
die Übelkeit, -en

(meist Sg.)

Übel·keit 

[ˈyːbl̩kaɪ̯t]

buồn nôn
der Krampf,

 die Krämpfe

[kʁamp͡f] chuột rút
die Schlafstörung, -en [ˈʃlaːfˌʃtøːʁʊŋ] chứng khó ngủ
das Fieber

(nur Sg.)

Fie·ber

 [ˈfiːbɐ]

sốt
der Husten

(nur Sg.)

Hus·ten

[ˈhuːstn̩]

ho
der Schnupfen

(nur Sg.)

Schnup·fen

 [ˈʃnʊp͡fn̩]

sổ mũi
das Niesen [ˈniːzn̩] hắt hơi

 

2. Từ vựng tiếng Đức về các loại bệnh tật

 

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Allergie, -n Al·ler·gie 

[ˌalɛʁˈɡiː]

bệnh dị ứng
der Arthritis, 

die Arthritiden

(meist Sg.)

Arth·ri·tis 

 [aʁˈtʁiːtɪs]

viêm khớp
die Epilepsie

(nur Sg.)

Epi·lep·sie

 [epilɛˈpsiː]

bệnh động kinh
die Erkältung, -en Er·käl·tung

 [ɛɐ̯ˈkɛltʊŋ]

cảm lạnh
die Grippe

(nur Sg.)

Grip·pe 

 [ˈɡʁɪpə]

bệnh cảm cúm
die Kopfschmerzen Kopf·schmer·zen

[ˈkɔpfˌʃmɛʁʦən]

đau đầu
die Bauchschmerzen Bauch·schmer·zen

 [ˈbaʊ̯χˌʃmɛʁʦən]

đau bụng
die Halsschmerzen Hals·schmer·zen

[ˈhalsˌʃmɛʁt͡sən]

đau cổ
die Halsentzündung Hạls·ent·zün·dung

[ˈhals ɛntˈʦʏndʊŋ]

viêm họng
die Ohrenschmerzen Oh·ren·schmer·zen

[ˈoːʀən ʃmɛʁt͡sən]

đau tai
die Zahnschmerzen Zahn·schmer·zen

 [ˈt͡saːnˌʃmɛʁt͡sn̩]

đau răng
die Rückenschmerzen Rü·cken·schmer·zen

[ˈʁʏkn̩ˌʃmɛʁt͡sn̩]

đau lưng
die Geschlechtskrankheit, -en Ge·schlechts·krank·heit 

 [ɡəˈʃlɛçt͡sˌkʁaŋkhaɪ̯t]

bệnh lây truyền qua đường tình dục
der Darm,

die Därme

[daʁm] bệnh sởi
der Durchfall,

die Durchfälle

 (meist Sg.)

Durch·fall 

 [ˈdʊʁçˌfal]

bệnh tiêu chảy
der Diabetes

(nur Sg.)

Di·a·be·tes 

[diaˈbeːtɛs]

bệnh tiểu đường
das Asthma

(nur Sg.)

Asth·ma 

 [ˈastma]

bệnh hen suyễn
der Krebs

(nur Sg.)

[kʁeːps] bệnh ung thư
das Übergewicht

(nur Sg.)

Über·ge·wicht

 [ˈyːbɐɡəˌvɪçt]

béo phì
die Windpocken

(Pl.)

Wind·po·cken

[ˈvɪntˌpɔkn̩]

bệnh thủy đậu
der Hautausschlag Haut·aus·schlag

 [ˈhaʊ̯tˌʔaʊ̯sʃlaːk]

phát ban
das Ekzem, -e Ek·zem 

[ɛkˈt͡seːm]

bệnh chàm
der Herzinfarkt, -e Herz·in·farkt 

[ˈhɛʁt͡sʔɪnˌfaʁkt]

bệnh nhồi máu cơ tim
der Mumps

(nur Sg.)

[mʊmps] bệnh quai bị
die Masern

(Pl.)

Ma·sern

[ˈmaːzɐn]

bệnh sởi
der Bluthochdruck Blut·hoch·druck 

 [ˈbluːtˌhoːxdʁʊk]

huyết áp cao
die Depression, -en De·pres·si·on 

[depʁɛˈsi̯oːn]

trầm cảm
die Verdauungsstörungen Ver·dau·ungs·stö·run·gen

[fɛɐ̯ˈdaʊ̯ʊŋsˌʃtøːʀʊŋən]

chứng khó tiêu
die Paralyse Pa·ra·ly·se

[paʁaˈlyːzə]

chứng tê liệt
das Magengeschwür Ma·gen·ge·schwür

[ˈmaːɡn̩ gə’ʃvyːɐ]

bệnh loét dạ dày
der Magenkrampf Ma·gen·krampf

[ˈmaːɡn̩ kʀampf]

chứng co thắt dạ dày
die Hämorrhoiden Hä·mor·rho·i·den

 [hɛmɔʁoˈiːdn̩]

bệnh trĩ
die Hepatitis

(nur Sing.)

He·pa·ti·tis

[ˌhepaˈtiːtɪs]

bệnh viêm gan
die Verstopfung, -en Ver·stop·fung 

[fɛɐ̯ˈʃtɔp͡fʊŋ]

táo bón
die Tollwut

(nur Sg.)

Toll·wut 

[ˈtɔlˌvuːt]

bệnh dại
die Lepra

(nur Sg.)

Lep·ra

[ˈleːpʁa]

bệnh phong
die Syphilis

(nur Sg.)

Sy·phi·lis

[ˈzyːfilɪs]

bệnh giang mai
die Röteln 

(Pl.)

Rö·teln 

 [ˈʁøːtl̩n]

bệnh rubella
die Tuberkulose, -n

(nur Sg.)

Tu·ber·ku·lo·se 

[tubɛʁkuˈloːzə]

bệnh lao
die Rachitis

(nur Sg.)

Ra·chi·tis

[ʁaˈxiːtɪs]

bệnh còi xương
die Diphtherie

(nur Sg.)

Diph·the·rie

[dɪfteˈʁiː] 

bệnh bạch hầu
der Alzheimer

(nur Sg.)

Alz·hei·mer

 [ˈalt͡shaɪ̯mɐ]

chứng mất trí
die Demenz De·menz

 [deˈmɛnt͡s]

sa sút trí tuệ
das Rheuma

(nur Sg.)

Rheu·ma 

 [ˈʁɔɪ̯ma]

bệnh thấp khớp
die Verstauchung Ver·stau·chung

[fɛɐ̯ˈʃtaʊ̯xʊŋ]

sự bong gân
die Migräne  Mig·rä·ne 

[miˈɡʁɛːnə]

chứng đau đầu kinh niên
die Bronchitis

(nur Sg.)

Bron·chi·tis

 [bʁɔnˈçiːtɪs]

viêm phế quản
der Knochenbruch Kno·chen·bruch 

[ˈknɔχn̩ˌbʀʊχ]

gãy xương
die Schuppenflechte, -en Schup·pen·flech·te

[ˈʃnʊpən flɛçtə]

bệnh vảy nến

 

II. Một số từ vựng liên quan khác

 

die Gesundheit 

(nur Sg.)

Ge·sund·heit

[ɡəˈzʊnthaɪ̯t]

sức khỏe
die Krankheit, -en Krank·heit 

[ˈkʁaŋkhaɪ̯t]

bệnh tật
der Schmerz, -en

 (meist Pl.)

[ʃmɛʁt͡s] sự đau đớn,

sự đau nhức

der Arzt,

 die Ärzte

[aːɐ̯t͡st] nam bác sĩ
die Ärztin, 

die Ärztinnen

[ˈɛːɐ̯t͡stɪn] nữ bác sĩ
der Chirurg, -en Chi·rurg

 [çiˈʁʊʁk]

bác sĩ phẫu thuật
der Kardiologe, -en Kar·dio·lo·gie 

[kaʁdi̯oˈloːɡə]

bác sĩ tim mạch
der Kinderarzt, 

die Kinderärzte

Kin·der·arzt

 [ˈkɪndɐˌʔaːɐ̯t͡st]

bác sĩ nhi khoa
der Dermatologe, -en Der·ma·to·lo·ge

[dɛʁmatoˈloːɡə]

bác sĩ da liễu
der Anästhesist, -en An·äs·the·sist

[anɛsteˈzɪst]

bác sĩ gây mê
die Arztpraxis,

die Arztpraxen

Arzt·pra·xis 

[ˈaːɐ̯t͡stˌpʁaksɪs]

phòng khám
die Arzthelferin Arzt·hel·fe·rin

[ˈaːɐ̯t͡stˌhɛlfəʁɪn]

nữ phụ tá bác sĩ
der Patient, -en Pa·ti·ent

 [paˈt͡si̯ɛnt]

bệnh nhân nam
die Patientin, -nen Pa·ti·en·tin

[paˈt͡si̯ɛntɪn]

bệnh nhân nữ
die Tablette, -n Tab·lẹt·te

[taˈblɛtə]

thuốc viên nén
der Tropfen, – Trop·fen 

 [ˈtʁɔp͡fn̩]

thuốc giọt, thuốc để nhỏ
das Elektrokardiogramm

(EKG)

Elekt·ro·kar·dio·gramm 

 /eˌlɛktʁokaʁdi̯oˌɡʁam/

điện tâm đồ
die Untersuchung, -en Un·ter·su·chung

[ʊntɐˈzuːxʊŋ]

sự khám bệnh,

sự thăm bệnh

das Symptom, -e Symp·tom 

[zʏmpˈtoːm]

triệu chứng
das Vitamin, -e Vi·ta·min

 [vitaˈmiːn]

vitamin
das Antibiotikum,

die Antibiotika

An·ti·bio·ti·kum

 [antiˈbi̯oːtikʊm]

thuốc kháng sinh
die Apotheke, -n Apo·the·ke 

 [apoˈteːkə]

hiệu thuốc, 

cửa hàng dược phẩm

die Behandlung Be·hand·lung

 [bəˈhandlʊŋ]

sự điều trị
die Ursache Ur·sa·che

[ˈuːɐ̯ˌzaxə] 

nguyên nhân,

 nguyên do

die Heilung, -en Hei·lung

[ˈhaɪ̯lʊŋ]

sự chữa trị khỏi bệnh
die Verschreibung Ver·schrei·bung

/fɛɐ̯ˈʃʁaɪ̯ˌbʊŋ/

việc cho đơn thuốc, 

đơn thuốc

das Rezept, -e Re·zept 

 [ʁeˈt͡sɛpt]

đơn thuốc,

 toa thuốc,

die Wunde, -n Wun·de 

[ˈvʊndə]

vết thương
die Medikamente Me·di·ka·men·te

[medikaˈmɛntə]

thuốc men, 

dược phẩm

die Versichertenkarte Ver·si·cher·ten·kar·te 

[fɛɐˈzɪçɐtənkartə]

thẻ bảo hiểm y tế
die Krankmeldung Krank·mel·dung

 [ˈkʁaŋkˌmɛldʊŋ]

giấy thông báo đau ốm
die Sprechstunde Sprech·stun·de 

[ˈʃpʁɛçˌʃtʊndə]

giờ khám bệnh

 

Hy vọng những từ vựng tiếng Đức về bệnh tật ở trên đã cho bạn những thông tin hữu ích nhất. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về tiếng Đức và du học Đức, hãy liên hệ với fanpage tiếng Đức S20 để được hỗ trợ thêm nhé.

 

Xem thêm

>> Tổng quan câu bị động trong tiếng Đức dành cho người mới bắt đầu 

>> Bộ từ vựng tiếng Đức chỉ đồ dùng trong bếp

>> Đề thi mẫu tiếng đức A2 ECL và Goethe

Bài viết Liên quan